سرخ

این روزها بیشتر به این فکر میکنم کاش پا داشتی، کاش بال داشتی و کاش میتونستی در واقعیتم تکون بخوری درست مثل خیال! اون وقت همینجور که شیشه به دست میرفتیم انقدر حرف میزدیم...